Historisk arkiv

Sanksjon av ny hvitvaskingslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Ny hvitvaskingslov ble sanksjonert i statsråd fredag, 1. juni 2018. Loven erstatter hvitvaskingsloven fra 2009 og den oppdaterer norsk regelverk i tråd med den internasjonale utviklingen.

Loven gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv.

Lovforslaget ble fremmet i Prop. 40 L (2017-2018) og bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger NOU 2015: 12 og 2016: 27. Det tas sikte på å sette loven i kraft i høst.