Historisk arkiv

Nyheter

Ny OECD-rapport om utfordringer ved beskatningen av den digitale økonomien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

OECD har i dag publisert en ny rapport om beskatning av selskaper med digitaliserte forretningsmodeller. OECD gir ingen anbefaling om å innføre en midlertidig omsetningsavgift på digitale tjenester.

OECDs Task Force on the Digital Economy (TFDE) avgitt en foreløpig rapport om skatteutfordringer knyttet til digitalisering av økonomien. Den grunnleggende problemstillingen gruppen har sett på, er om de internasjonale skattereglene er tilstrekkelig tilpasset måten de store teknologiselskapene driver virksomhet på.

– Rapporten gir et viktig bidrag i den internasjonale skattedebatten, men viser at det er både faglige og politiske uenigheter. Rapporten bygger på at verdier skal skattlegges der de skapes. Det er et grunnleggende prinsipp, men som i praksis kan være vanskelig å avgjøre. Det gjelder spesielt for verdiskapingen i multinasjonale teknologiselskaper, hvor aktiviteten kan skje i flere land og hvor brukernes medvirkning er omfattende, f.eks. gjennom sosiale medierDette handler i bunn og grunn om fordeling av beskatningsrett, sier finansminister Siv Jensen.

Rapporten inneholder en analyse av hvordan man kan se på verdiskaping i digitale forretningsmodeller. Omtalen av midlertidige tiltak kan bidra til at land som innfører slike tiltak, gjør det mest mulig koordinert og i samsvar med internasjonale forpliktelser.

– Eventuelle endringer i de internasjonale skattereglene vil bety forskyvninger i skattefundamenter mellom land. Rapporten gir et solid faglig grunnlag for videre diskusjoner om fremtidige regelverksendringer, sier finansminister Siv Jensen.

Kjennetegn ved forretningsmodell
Rapporten nevner noen typiske trekk ved forretningsmodellene til store teknologiselskap:

  • Selskapene kan ha betydelig økonomisk tilstedeværelse i et marked, men ha liten fysisk tilstedeværelse der
  • Immaterielle eiendeler (f.eks. verdifull teknologi) utgjør en vesentlig del av verdiskapingen
  • Brukermedvirkning er en viktig faktor

Skatteprinsipper
Et grunnleggende prinsipp bak reglene om fordeling av beskatningsrett mellom land er at verdier skal skattlegges der de skapes. Av rapporten fremgår at mange land mener gjeldende regler er under press i møtet med den digitale økonomien. Det pekes særlig på at brukermedvirkning er en sentral del av verdiskapingen for mange store teknologiselskap, men at slike bidrag ikke anerkjennes for skatteformål i markedsstaten. Det er uenighet om dette og om behovet for endringer i det internasjonale skatteregelverket. 

Rapportens konklusjoner
Landene er enige om at det er behov for å se nærmere på reglene om hvordan beskatningsretten bør fordeles mellom land (regler om såkalt fast driftssted mv.). I det videre arbeidet tar man sikte på å finne felles løsninger innen 2020.

I tillegg til en langsiktig løsning drøfter rapporten et midlertidig tiltak i form av en omsetningsavgift på visse digitale tjenester. Rapporten konkluderer med at det ikke er enighet om behovet for midlertidige tiltak, og det gis derfor ingen anbefaling om å innføre slike 

Global oppslutning om en slik omsetningsavgift er derfor ikke aktuelt i denne omgang. Landene som er tilhengere av en midlertidig avgift erkjenner at det er flere ulemper knyttet til en slik avgift, men mener at disse ulempene oppveies ved at verdier, som de mener blir skapt i deres jurisdiksjoner, vil bli skattlagt der.   

Videre prosess
Endelig avgiver av rapporten til G20 vil være OECDs «Inclusive Framework on BEPS» der nå 113 land og jurisdiksjoner samarbeider for gjennomføring av tiltakene i G20/OECDs prosjekt for motvirking av overskuddsflytting og undergraving av skattegrunnlag.

Av betydning for Norge er det også at disse spørsmålene utredes i EU. Det er ventet at Europakommisjonen vil legge frem forslag til nye regler i løpet av kort tid. Forslaget fra kommisjonen vil være en faglig anbefaling som EU-landene må ta stilling til.

Les mer i rapporten fra OECD