Historisk arkiv

Nye krav til bankenes kontantberedskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag presisert i forskrift at bankene skal ha løsninger for å kunne møte en eventuell økt etterspørsel etter kontanter ved svikt i de elektroniske betalingssystemene.

– De norske betalingssystemene er stabile og trygge, men det er behov for tydeligere krav til kapasiteten i beredskapsløsningene, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

– Vi innfører krav som vil sette en standard for bankenes evne til å levere betalingstjenester. Bankene skal ha gode løsninger for å kunne møte økt etterspørsel etter kontanter, men kan ta hensyn til elektronisk beredskap i dimensjoneringen av kontantløsningene. De får dermed fleksibilitet til å utvikle hensiktsmessige løsninger, sier finansministeren.

Utviklingen av kontanttilbudet
Bankene har en lovpålagt plikt til å motta kontanter og gjøre innskudd tilgjengelig for kundene i form av kontanter, i samsvar med kundenes forventninger og behov. Plikten ble presisert i den nye finansforetaksloven som gjelder fra 1. januar 2017, men også tidligere regelverk innebar en slik plikt. Finansdepartementet kan etter loven gi nærmere forskriftsregler om kontantplikten.

De fleste bruker i dag hovedsakelig elektroniske betalingsmidler, og bankene har tilpasset sin infrastruktur for kontanter i tråd med dette. Utviklingen har gitt store innsparinger samfunnsøkonomisk og for bankene, men kan samtidig ha svekket mulighetene for å møte situasjoner hvor etterspørselen etter kontanter av ulike årsaker øker. Finanstilsynet og Norges Bank har tidligere vurdert at kontanter fortsatt er den mest aktuelle betalingsmåten ved svikt i de elektroniske betalingssystemene, og at bankenes kontantberedskap ikke er god nok. Finanstilsynet og Norges Bank sendte i 2016 et forslag til Finansdepartementet om nærmere regulering av bankenes plikt til å tilgjengeliggjøre kontanter i slike tilfeller, som departementet hadde på høring i 2017.

Nye krav til kontantløsninger og planverk
På grunnlag av høringen og mottatte innspill har departementet i dag fastsatt forskrift med nye krav om bankenes kontantløsninger. Kravene innebærer en presisering av kontantplikten i loven. Bankene skal ha løsninger for å kunne møte økt etterspørsel etter kontanter som følge av svikt i de elektroniske betalingssystemene. Løsningene skal tilpasses dokumenterte vurderinger av risiko for økt etterspørsel etter kontanter, og beskrives i en plan som følges opp av Finanstilsynet i den ordinære oppfølgingen av bankene. Finanstilsynet kan om nødvendig gi pålegg om endringer i løsningene. Bankene kan ta hensyn til elektronisk beredskap i dimensjoneringen av kontantløsningene, slik at de får mulighet for å redusere et potensielt kostbart kontantkrav ved å bygge opp den elektroniske beredskapen.

Bankene skal oppfylle de nye kravene innen 1. januar 2019.

Regjeringen har med de nye reglene imøtekommet finansnæringens ønske om å legge mer vekt på elektroniske løsninger, uten å svekke lovkravet om tilgjengeliggjøring av kontanter.

Les mer: