Historisk arkiv

Nye regler om innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker trer i kraft 1. januar 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert Stortingets vedtak 16. mars 2018 om lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker).

Lovvedtakene er basert på Finansdepartementets forslag i Prop. 159 L (2016-2017), og gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs krisehåndterings­direktiv, og forventede EØS-regler som svarer til EUs innskuddsgarantidirektiv.

Kongen i statsråd har i dag besluttet at lovendringene skal tre i kraft 1. januar 2019.

Endringene i finansforetaksloven gjennomfører de sentrale reglene i direktivene, men det er en rekke mer detaljerte direktivbestemmelser som er forutsatt fastsatt i forskrift. I tillegg er det behov for å gjennomføre forventede EØS-regler som svarer til utfyllende EU-forordninger.

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet utarbeide et høringsnotat med forslag til utfyllende forskriftsregler til de nye lovreglene, samt forestå en alminnelig høring av forslagene. Departementet tar sikte på å fastsette forskriftsregler som kan tre i kraft samtidig med lovreglene.