Historisk arkiv

Nyheter

Regjeringen har lagt frem samtykkeproposisjon om innlemmelse av krisehåndteringsdirektivet i EØS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Proposisjonen søker Stortingets samtykke til å innlemme direktiv 2014/59/EU om krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i EØS-avtalen. Nye lovregler som gjennomfører direktivet er allerede vedtatt av Stortinget og trer i kraft 1. januar 2019.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv., krisehåndteringsdirektivet, pålegger de enkelte medlemsstatene å etablere et regelverk for krisehåndtering som kan støtte opp om den finansielle stabiliteten.

Regelverket skal legge til rette for at myndighetene kan forebygge og håndtere økonomiske problemer i banker, kredittforetak og visse verdipapirforetak på en hensiktsmessig måte. Regelverket skal bidra til at også større foretak kan settes under krisehåndtering eller avvikles, uten at den finansielle stabiliteten trues, samtidig som innskudd og offentlige midler beskyttes. Statene skal utpeke en nasjonal krisehåndterings­myndighet som er ansvarlig for å utføre oppgavene som følger av direktivet. 

Siden gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning i norsk rett forutsatte lovendringer, ber regjeringen om Stortingets samtykke, jf. Grunnloven § 26 annet ledd.

Stortingets vedtok i mars i år lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker) basert på forslag i Prop. 159 L (2016-2017). Loven trer i kraft 1. januar 2019, og gjennomfører krisehåndteringsdirektivet i norsk rett. Departementet vil fastsette utfyllende forskrifter basert på forslag fra Finanstilsynet før årsskiftet.

Lovreglene som trer i kraft fra årsskiftet, gjennomfører også EUs innskuddsgarantidirektiv, med unntak for nivået på bankinnskuddsgarantien. Dette direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, og Stortinget har vedtatt at grensen på 2 millioner kroner skal videreføres inntil videre. Hvis en fremtidig enighet med EU om innlemmelse av innskuddsgarantidirektivet i EØS-avtalen forutsetter endring av garantinivået, vil regjeringen måtte forelegge saken for Stortinget på nytt. I forbindelse med arbeidet med å innlemme direktivet i EØS-avtalen har EU-Kommisjonen signalisert mulig enighet om en overgangsordning utover den ordningen som følger av direktivet.

Les mer: