Historisk arkiv

Pressemelding fra utvalget: Utredning nr. 5 fra Verdipapirlovutvalget: Nye prospektregler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Verdipapirlovutvalget har i dag overlevert sin femte rapport til Finansdepartementet med forslag til vesentlige endringer i verdipapirhandellovens prospektregler.

Utvalget ble oppnevnt 22. mai 2015 og skal komme med forslag til gjennomføring av EUs reviderte regelverk på verdipapirområdet i norsk rett. Videre skal utvalget blant annet foreta en helhetlig gjennomgang av reglene om tilbudsplikt, børs- og verdipapirhandellovens bestemmelser om straff og administrative sanksjoner, samt prosessuelle regler for klagenemnd og for domstolene der offentligrettslig kompetanse er delegert til et regulert marked. Verdipapirlovutvalget ledes av Filip Truyen, professor ved Universitetet i Bergen og partner i advokatfirmaet Wikborg Rein.

Den utredningen som nå er fremlagt, behandler gjennomføringen i norsk rett av forordning (EU) 2017/1129 om prospekter («prospektforordningen»). Videre foreslås det nye regler om nasjonale prospekter (tidligere kalt registeringsprospekter). I tillegg gjennomgår utvalget tilsyns- og sanksjonsbestemmelsene i regelverket for prospekter.

Prospektforordningen trer i kraft i EU 21. juli 2019. Gjennomføring av prospektforordningen innebærer at verdipapirhandellovens kapittel 7 erstattes med forordningens regler på området for EØS-prospekt, mens det er adgang til å utarbeide nasjonale regler for tilbud som faller under forordningens beløpsterskel. Det skal også utarbeides flere kommisjonsforordninger som utfyller prospektforordningen, men disse er foreløpig ikke vedtatt.

Et flertall av medlemmene i lovutvalget foreslår å heve grensen for EØS-prospekt ved tilbud om kjøp eller tegning fra dagens beløpsgrense på 5 mill. euro til 8 mill. euro. Lovutvalget foreslår å videreføre kravet til nasjonale prospekter i intervallet mellom 1. mill. euro og beløpsgrensen for EØS-prospekt.  

Prospektforordningen viderefører vesentlige deler av dagens regelverk. En inkorporasjon av forordningen vil imidlertid medføre at det innføres betydelige endringer i kravene til sammendrag i EØS-prospekter, nye regler om universelt registreringsdokument, nye regler for EØS-vekstprospekter og forenklede innholdskrav til prospekter fra utstedere som allerede er notert.

Videre inneholder prospektforordningen nye regler om unntak fra prospektplikt ved notering av verdipapirer (noteringsprospekt) som utgjør inntil 20 prosent av den noterte klassen av verdipapirer, hvilket hever terskelen fra dagens unntak på 10 prosent. Videre innføres det krav om noteringsprospekt for aksjer som utstedes ved konvertering av rettigheter. Begge disse endringene trådte i kraft i EU allerede fra 20. juli 2017. Det ligger imidlertid utenfor Verdipapirlovutvalgets mandat å foreslå endringer i dagens norske regelverk forut for inkorporeringen av hele prospektforordningen.

For nasjonale prospekter foreslås det å utvide kravene til innhold, men det foreslås ingen endring i registreringsplikten. Slik sett videreføres dagens system hvor EØS-prospekter godkjennes av Finanstilsynet, mens nasjonale prospekter registreres i Foretaksregisteret.

Verdipapirlovutvalget foreslår nye og mer omfattende regler om overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. Verdipapirlovutvalgets flertall forslår også å videreføre adgangen til å idømme straff for brudd på prospektreglene.

Utvalget skal avgi ytterligere to utredninger.

 

Spørsmål om utredningen kan rettes til utvalgets leder, Filip Truyen: