Historisk arkiv

Avklaringer om Skattefunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Departementet har i dag sendt brev til Skattedirektoratet om håndteringen av Skattefunn og forbudet mot støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter. For søknader om Skattefunn-støtte som godkjennes i 2019 vil Skatteetaten foreta kontroll med hensyn til dette vilkåret. Det legges opp til at foretak med godkjent Skattefunn-prosjekt ved innlevering av Skattemeldingen for 2019 avgir egenerklæring om at de ikke oppfylte kriteriene for å være i vanskeligheter da søknaden ble godkjent.

Skattefunn-ordningen er meldt inn til ESA under den såkalte gruppeunntaksforordningen (GBER). Etter denne gjelder det et forbud mot å gi offentlig støtte til «foretak i vanskeligheter». Et foretak anses å være i vanskeligheter der minst én av omstendighetene listet opp i GBER Artikkel 2 pkt. 18 bokstav a-e har inntruffet.

Finansdepartementet legger til grunn at tidspunktet for vurderingen av om foretaket er «i vanskeligheter» innenfor Skattefunn-ordningen, er når Norges forskningsråd godkjenner Skattefunn-søknaden. Denne løsningen følger av en tolkningsuttalelse Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt fra seksjonen som har ansvaret for GBER-regelverket i ESA.

Normalt vil balansen i sist avlagte regnskap, eller sist avlagte næringsoppgave for bedrifter uten regnskapsplikt, være grunnlaget for vurderingen.

Departementet legger til grunn at Skatteetaten og Norges forskningsråd vil legge ut utfyllende informasjon på sine hjemmesider så snart som mulig.

For søknader om Skattefunn-støtte som godkjennes i 2019 vil Skatteetaten foreta kontroll med hensyn til dette vilkåret. Det legges opp til at foretak med godkjent Skattefunn-prosjekt ved innlevering av Skattemeldingen for 2019 avgir egenerklæring om at de ikke oppfylte kriteriene for å være i vanskeligheter da søknaden ble godkjent.

Denne ordningen vil også gjelde for Skattefunn-prosjekter som godkjennes fra og med 1. januar 2020. For prosjekter godkjent i 2018 vises det til departementets brev av 15. mai 2019 til Skattedirektoratet.

Departementet vil søke å innhente informasjon om omfanget av støtten som potensielt er gitt i strid med GBER-bestemmelsen om foretak i vanskeligheter bakover i tid for å kunne vurdere om slik eventuell støtte kan ha påvirket det indre markedets funksjon.

Finansdepartementets brev til Skattedirektoratet 29. november 2019