Historisk arkiv

Endringer i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag vedtatt endringer i mandatet til Norges Bank om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU). Departementet følger med dette blant annet opp Stortingets behandling av forslag til endringer i fondets investeringsstrategi.

Finansdepartementet la i meldingen Statens pensjonsfond 2019 opp til endringer i rammeverket og referanseindeksen for obligasjonsinvesteringene i SPU og til at fondet skal kunne investeres i unotert infrastruktur for fornybar energi innenfor miljømandatene. Videre la departementet i meldingen Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland opp til å ta aksjeinvesteringer i oppstrømsselskaper ut av fondets referanseindeks og investeringsunivers. Stortinget sluttet seg til disse endringene. Finansdepartementet har på denne bakgrunn vedtatt flere endringer i mandatet for forvaltningen av SPU.

I tillegg er det foretatt enkelte andre endringer i mandatet, blant annet med bakgrunn i ny sentralbanklov. Endringene medfører blant annet krav om at all rapportering som følger av mandatet skal foreligge på norsk, og at resultater i forvaltningen skal legges frem halvårlig. Departementet mener at halvårsrapportering bedre ivaretar hensynet til langsiktighet enn dagens ordning med kvartalsrapportering, og det vil også bidra til å spare ressurser. Norges Bank må løpende vurdere behovet for å offentliggjøre informasjon om utviklingen i fondet utenom halvårs- og årsrapporteringen, særlig i perioder med særskilt stor uro i finansmarkedene.

Endringene i mandatet trer i kraft 30. november 2019.

Se også: Rapporter og brev i saken