Historisk arkiv

Finansministeren inviterer til innspillsmøte om boliglånsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Denne uken sendte Finansdepartementet Finanstilsynets vurderinger og anbefalinger av boliglånsforskriften på høring, slik at vi kan få med alle relevante innspill når vi skal vurdere om og hvordan boliglånsforskriften skal videreføres. Høringsfristen er 22. oktober.

– I Norge eier mange sin egen bolig. Det er positivt og noe regjeringen vil legge til rette for. For de fleste er det den største investeringen de gjør i løpet av livet sitt. Engasjementet rundt Finanstilsynets forslag til boliglånsforskrift er stort. Vi er en regjering som er opptatt av å lytte til folk, organisasjoner og bedrifter. Jeg vil derfor i tillegg til den ordinære høringsrunden invitere til et innspillsmøte, sier finansminister Siv Jensen (FrP). 

Finansministeren skal ha møte med flere aktører onsdag 25. september kl. 14.00 i Finansdepartementet. Program for møtet:

14.00-14.15

Kaffe og registrering

14.15-14.20

Statsråden ønsker velkommen

14.20-14.35

Innledning ved Housing Lab

14.35-14.50

Innledning ved DNB Markets

14.50-15.40

Innspill fra aktørene

15.40-15.45

Statsråden oppsummerer

Finansminister Siv Jensen er tilgjengelig for pressen fra kl. 15.45. Presse må ta med pressekort og gyldig foto-id. Oppmøte fra kl. 15.30. Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Bjørnar Angell bja@fin.dep.no eller 952 00 350.

Bakgrunn om boliglånsforskriften og Finanstilsynets forslag

Finansdepartementet ba i juni Finanstilsynet om å vurdere om boliglånsforskriften bør videreføres, og i så fall om enkeltelementer i forskriften bør justeres. Dette er i tråd med praksis ved evalueringene av boliglånsforskriften i 2016 og 2018.

Finanstilsynets vurdering og anbefaling

Finanstilsynet kom med sin vurdering 10. september. Tilsynet foreslår å videreføre boliglånsforskriften, men mener det er behov for ytterligere tiltak for å dempe oppbyggingen av gjeld i sårbare husholdninger, og foreslår enkelte innstramminger i forskriften.

  • Finanstilsynet foreslår at grensen for gjeld i forhold til inntekt (maksimal gjeldsgrad) reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt. Tilsynet foreslår tilsvarende endring i gjeldsgradsbestemmelsen i forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån.
  • Finanstilsynet foreslår at bankenes fleksibilitetskvote, det vil si adgangen til å gi lån som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i boliglånsforskriften, settes til 5 prosent over hele landet. Etter gjeldende forskrift er denne kvoten på inntil 10 prosent av verdien av innvilgede boliglån hvert kvartal, med unntak av lån med pant i bolig i Oslo, der fleksibilitetskvoten er 8 prosent.
  • Finanstilsynet foreslår å oppheve det særskilte kravet om maksimal belåningsgrad på 60 prosent for lån med pant i sekundærbolig i Oslo, slik at boliglånsforskriften etter forslaget ikke lenger vil være geografisk differensiert.
  • Finanstilsynet foreslår at forskriften skal gjelde på ubestemt tid.
  • Finanstilsynet ble bedt om å innhente vurderinger fra Norges Bank. Norges Banks vurdering er at dagens forskrift har fungert etter hensikten, og at utviklingen ikke tilsier vesentlige endringer i kravene. Norges Bank mener imidlertid at kravene i forskriften bør være de samme over hele landet, og at krav til utlånspraksis bør anses som et varig, strukturelt tiltak.

Historikk om boliglånsforskriften

Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell ustabilitet kan utløse og forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi. For å bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld fastsatte Finansdepartementet sommeren 2015 en midlertidig boliglånsforskrift. Forskriften ble strammet inn og videreført fra 1. januar 2017, og senere videreført på nytt fra 1. juli 2018. Gjeldende boliglånsforskrift gjelder frem til 31. desember 2019.