Historisk arkiv

Forskrift om overgangsregler til verdipapirsentralloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om overgangsregler til ny verdipapirsentrallov. Forskriften trer i kraft samtidig med verdipapirsentralloven 1. januar 2020.

Forskriften om overgangsregler bestemmer at verdipapirregistre som ved ikrafttredelsen av ny verdipapirsentrallov har tillatelse etter verdipapirregisterloven av 2002, samt registerførere, oppgjørsdeltakere og innehavere av forvalterkontoer i dette verdipapirregisteret, skal fortsette sin virksomhet i tråd med verdipapirregisterloven frem til vedtak om tillatelse etter verdipapirsentralforordningen (forordning (EU) nr. 909/2014) er truffet.

Dersom søknad i tråd med verdipapirsentralforordningen ikke er sendt til Finanstilsynet senest 30. juni 2020 eller dersom søknaden ikke innvilges, vil departementet kunne tilbakekalle tillatelsen til å drive virksomhet som verdipapirregister.

Verdipapirsentralforordningen inneholder i artikkel 69 nr. 4 en overgangsregel som sier at «Inntil det i henhold til denne forordning er truffet en beslutning om tillatelse til eller anerkjennelse av verdipapirsentraler og av deres virksomhet, herunder forbindelser mellom verdipapirsentraler, får de respektive nasjonale reglene om tillatelse til og anerkjennelse av verdipapirsentraler fortsatt anvendelse."

Formålet med forskriften som fastsettes nå er å klargjøre hvilket regelverk som gjelder for Verdipapirsentralen ASA (VPS) sin virksomhet frem til søknad etter verdipapirsentralforordningen er ferdigbehandlet. Forskriften skal tolkes i lys av dette. Dette innebærer blant annet at bestemmelsene om rettsvern og erstatning i verdipapirregisterloven vil fortsette å gjelde ettersom disse vil ha betydning for verdipapirregisterets virksomhet.

Les forskriften