Forsiden

Historisk arkiv

Gjennomføring av EØS-komitebeslutninger og andre forskrifter knyttet til Brexit

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

EØS-komiteen vedtok 11. april 2019 å innlemme fem EU-rettsakter på finansmarkedsområdet knyttet til brexit i EØS-avtalen.

Tre av EØS-komitebeslutningene trådte i kraft 11. april 2019. De gjennomføres ved tre forskrifter fastsatt av henholdsvis Finanstilsynet og Finansdepartementet i dag:

  • Forskrift fastsatt av Finanstilsynet om endring av forskrift 30. juni 2017 nr. 1085 om likeverdighetsvurderinger etter EMIR. Forskriften gjennomfører kommisjonsbeslutning 2018/2031 av 19. desember 2018, som endret ved kommisjonsbeslutning 2019/544 av 3. april 2019 (midlertidig ekvivalens for UK CCP) (jf. EØS-komitebeslutning nr. 35/2019 og nr. 102/2019)
  • Forskrift fastsatt av Finansdepartementet om endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) – om clearingplikt. Forskriften gjennomfører kommisjonsforordning 2019/565 (novasjon-clearingplikt) (jf. EØS-komitebeslutning nr. 103/2019).
  • Forskrift fastsatt av Finansdepartementet om endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) – om unntak for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra EMIR-regelverk. Forskriften gjennomfører kommisjonsforordning 2019/460 (sentralbankunntak for UK – EMIR) (jf. EØS-komitebeslutning nr. 101/2019).

Ikrafttredelser og forutsetninger

De tre forskriftene trer i kraft 13. april 2019. Det er fastsatt i kommisjonsrettsaktene når de kommer til anvendelse.

  • Kommisjonsbeslutning 2018/2031, som endret ved kommisjonsbeslutning 2019/544, kommer til anvendelse hvis Storbritannia går ut av EU uten en overgangsperiode.
  • Kommisjonsforordning 2019/565 kommer også bare til anvendelse hvis Storbritannia trer ut uten en overgangsperiode.
  • Kommisjonsforordning 2019/460 kommer derimot til anvendelse når forordning 648/2012 (EMIR) ikke lenger gjelder for og i Storbritannia, dvs. etter Storbritannias uttreden eller etter utløpet av en eventuell overgangsperiode. Reglene om når forordningene kommer til anvendelse gjelder tilsvarende for den norske gjennomføringen, jf. at forordningene gjennomføres i norsk rett ved henvisning.

De to andre EØS-komitebeslutningene gjelder innlemmelse av henholdsvis kommisjonsforordning 2019/564 (novasjon – risk management) (EØS-komitebeslutning nr. 104/2019) og kommisjonsforordning 2019/462 (sentralbankunntak for UK – MiFIR) (EØS-komitebeslutning nr. 100/2019).
Ikrafttredelsen av disse beslutningene er knyttet til henholdsvis ikrafttredelse av beslutning nr. 83/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse av nivå 2-rettsakter under CRD IV/CRR, og ikrafttredelse av beslutning nr. 85/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse av nivå 2-rettsakter under MiFID II/MiFIR.

Disse regelsettene vil bli gjennomført på vanlig måte når EØS-komitebeslutningene trer i kraft. For interimsperioden frem til vanlig gjennomføring vises det til Finanstilsynets rundskriv nr. 6/2017, for kommisjonsforordning 2019/564 (novasjon – risk management) (jf. EØS-komitebeslutning nr. 104/2019) . Der  fremgår det at Finanstilsynet forventer at foretak under tilsyn og andre relevante aktører i utgangspunktet forholder seg til EMIR-regelverket slik det til enhver tid gjelder i EU, og at Finanstilsynet legger dette regelverket til grunn i sin tilsynsmessige oppfølging.

For kommisjonsforordning 2019/462 (sentralbankunntak for UK – MiFIR) (jf. EØS-komitebeslutning nr. 100/2019) vises det til egen forskrift fastsatt av Finanstilsynet som «speiler» forordningen:

Finanstilsynet og Finansdepartementet har i dag også fastsatt ytterligere tre forskrifter:

Forskriftene trer i kraft 13. april 2019. Forskriften fastsatt av Finanstilsynet om unntak fra krav i MiFIR-forskriften om gjennomsiktighet før og etter handel for Bank of England kommer til anvendelse når forordning 600/2014 (MiFIR) ikke gjelder for og i Storbritannia, dvs. etter Storbritannias uttreden eller etter utløpet av en eventuell overgangsperiode.

Disse seks forskriftene kommer i tillegg til to forskrifter på Finansdepartementets område knyttet til brexit som ble fastsatt ved kongelig resolusjon 10. april 2019.