Forsiden

Historisk arkiv

Høring – endringer i hvitvaskingsloven og -forskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender i dag på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet om endringer i hvitvaskingsloven og –forskriften. Til høringen følger også et notat utarbeidet av Finans Norge om norske finansforetaks mulighet til å dele informasjon om kunder for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

Finanstilsynet har utarbeidet et høringsnotat med forslag til endringer i hvitvaskingsloven og –forskriften. Deler av forslagene tar sikte på å gjennomføre ventede EØS-rettslige forpliktelser i norsk rett etter bestilling fra Finansdepartementet, mens andre deler foreslås etter Finanstilsynets eget initiativ. Forslagene omfatter bl.a. å underlegge samvirkeforetaks innskuddsvirksomhet hvitvaskingsloven, nærmere regler om tjenestetilbydere for virtuell valuta, når kundetiltak skal gjennomføres (beløpsgrenser, e-penger, forsikring), avvikling/sperring av kundeforhold og behandling av personopplysninger.

Til høringen følger også et notat utarbeidet av Finans Norge om behovet for endringer i regelverket for deling av informasjon mellom særskilte rapporteringspliktige, der norske regler anføres å være strengere enn i sammenlignbare land.

Høringsfristen er 23. mars 2020.

Les høringsnotatet