Historisk arkiv

Nyheter

Ikrafttredelse av bestemmelse i verdipapirhandelloven og forskriftsendringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Endringer i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften i tilknytning til MiFID II og MiFIR settes i kraft fra 1. januar 2020.

Kongen i statsråd har i dag besluttet at endringene i verdipapirhandelloven § 8-1 som gjennomfører verdipapirmarkedsforordningen ((EU) nr. 600/2014 - MiFIR) i norsk rett, trer i kraft fra 1. januar 2020. EØS-komitebeslutningen som innlemmer verdipapirmarkedsforordningen i EØS-avtalen trådte i kraft 3. desember 2019.

Videre har departementet fra samme tid vedtatt å sette i kraft bestemmelsene i verdipapirforskriften som gjennomfører utfyllende kommisjonsforordninger til MiFID II (direktiv 2014/65/EU) og verdipapirmarkedsforordningen.

MiFIR-forskriften og forskrift om utfyllende regler til MiFID II og MiFIR, fastsatt av Finanstilsynet desember 2017, vil bli opphevet fra samme tid.

Se nyhetssak fra 16. november 2018.

Finansdepartementet har også vedtatt å oppheve forskrift 20. januar 1999 nr. 26 (OTC-forskriften) med virkning fra 1. januar 2020.