Historisk arkiv

Ny rammeavtale om ekstern kvalitetssikring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har gjennomført en åpen anbudskonkurranse og valgt leverandører til ny rammeavtale om kvalitetssikring av konseptvalgutredninger og forprosjekt for store statlige investeringsprosjekter

I konkurransen var det varslet at Finansdepartementet ville inngå parallelle rammeavtaler med 5-7 leverandører av kvalitetssikring, avhengig av antall kvalifiserte leverandører og akseptable tilbud.

Finansdepartementet mottok ti tilbud, og alle ble vurdert som kvalifiserte og akseptable. Syv leverandører har derfor fått tilbud om rammeavtale med Finansdepartementet. Dette er:

  1. Holte Consulting AS, Menon Economics AS og A-2 Norge AS og underleverandør Voie Prosjekt AS
  2. Atkins Norge AS, Promis AS og Oslo Economics AS
  3. Metier OEC AS og Vista Analyse AS
  4. Dovre Group Consulting AS, Transportøkonomisk Institutt AS og underleverandør Dovre Group Projects AS
  5. Concreto AS, Tyréns AB og Scienta AS og underleverandør OCG AS
  6. Marstrand AS og Møreforsking Molde AS med underleverandører
  7. Ernst & Young AS, WSP Norge AS, WSP Sverige AB og Sintef AS

Målet med ordningen er å legge til rette for at prosjektene er tilstrekkelig utredet, og at beslutningstakerne har all nødvendig informasjon når de skal fatte beslutninger om statlige investeringer.

For å sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser, stilles det spesifikke krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter når anslått samlet kostnadsramme er over en gitt terskelverdi. Fra 21. september 2019 vil terskelverdien være 300 millioner kroner for digitaliseringsprosjekter, og en milliard kroner for øvrige prosjekter.

Kvalitetssikringen gjennomføres av private konsulentfirmaer som har rammeavtale med Finansdepartementet.  

Det samlede økonomiske omfanget av avtalene er anslått til å være 200 - 400 millioner kroner eks. mva.

Dagens rammeavtale utløper 21. september 2019. Ny avtale og nye leverandører vil ta over for denne. Rammeavtalens varighet er to år, med opsjon på forlengelse i ytterligere to