Historisk arkiv

Nyheter

Nye regler om infrastrukturinvesteringer i Solvens II-forskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i Solvens II-forskriften for å gjennomføre nærmere EU-regler om kapitalkrav for forsikringsforetak, etter at reglene har blitt del av EØS-avtalen. Endringene innebærer blant annet at forsikringsforetak kan få lavere kapitalkrav ved infrastrukturinvesteringer.

Solvens II-direktivet angir kapitalkrav og andre virksomhetsregler for forsikringsforetak, og er gjennomført i norsk rett med virkning fra 1. januar 2016. Hovedreglene er gjennomført i finansforetaksloven, mens de mer detaljerte reglene er fastsatt i Solvens II-forskriften. EU-kommisjonen har fastsatt en rekke forordninger som utfyller direktivet, og de fleste av disse ble gjennomført og trådte i kraft i norsk rett i fjor.

EØS-komiteen besluttet 14. juni i år å innlemme i EØS-avtalen fem nye forordninger som endrer gjeldende forordninger. Den ene av endringsforordningene (forordning 2017/1542) endrer den såkalte hovedforordningen i Solvens II-regelverket (forordning 2015/35), og innebærer at forsikringsforetak kan få lavere kapitalkrav ved infrastrukturinvesteringer. Det blir lettelser i gjeldende kriterier for hvilke infrastrukturprosjektenheter som kan kvalifisere for lavere kapitalkrav, i tillegg til at det innføres nye regler om lavere kapitalkrav for investeringer i såkalte infrastrukturforetak som tilfredsstiller et omfattende sett av vilkår. De fire andre endringsforordningene gjelder tekniske regler om maler og formater for rapportering.

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i Solvens II-forskriften som gjør de fem endringsforordningene gjeldende direkte som norsk forskrift fra 1. august 2019.

Les mer: