Forsiden

Historisk arkiv

OECD foreslår nye skatteregler for multinasjonale digitale selskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

OECD har utarbeidet et forslag til nye regler som skal legge til rette for videre forhandlinger i forumet Inclusive Framework (IF), som omfatter 134 land, om en langsiktig internasjonal løsning for beskatning av digitale selskaper.

Reglene gjelder skattemessig tilknytning til markeder uten fysisk tilstedeværelse, og om omfordeling av rett til å skattlegge deler av store flernasjonale selskapers inntekt. Forslaget vil få særlig betydning for markedsføring og salg direkte mot forbrukere. OECD foreslår samtidig unntak for blant annet virksomheter som utvinner naturforekomster.

– Det er gledelig at OECD bringer arbeidet mot en bred internasjonal konsensusløsning et viktig steg videre med dette forslaget. Fra norsk side ønsker vi å bidra konstruktivt til at vi oppnår enighet innenfor OECD og Inclusive Framework om et stabiliserende internasjonalt skatteregime i løpet av 2020, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

OECDs forslag til samordnet løsning (Unified Approach) har som mål å forskyve en del av den internasjonale beskatningsretten til selskapsinntekt i favør av landene der markedene er, basert på forenklede metoder som også gir skattyterne bedre forutsigbarhet. Arbeidet vil fortsette neste år dersom skissen til løsning får tilslutning fra landene i Inclusive Framework.

Det videre arbeidet vil handle om nærmere avgrensninger og tekniske løsninger, med et mål om å kunne presentere en bred løsning basert på konsensus for G20-landene innen utgangen av 2020. Den offentlige høringsrunden blir et viktig bidrag i det videre utredningsarbeidet.