Historisk arkiv

Pengeoverføringsforordningen gjennomføres i norsk rett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Forordning (EU) 2015/847 gir regler om hvilke opplysninger om betaler og betalingsmottaker som skal følge elektroniske betalinger. Forordningen avløser forordning (EF) nr. 1781/2006, og ble tatt inn i EØS-avtalen fra 1. august 2019. Pengeoverføringsforordningen gjennomføres i hvitvaskingsforskriften § 10‑1. Forskriftsendringen trer i kraft straks.

Inkorporasjon av forordningen ble utredet av Hvitvaskingslovutvalget i NOU 2016: 27, som var på høring våren 2017.