Historisk arkiv

PSD 2 innlemmes i EØS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kongen i statsråd har i dag gitt tilslutning til at EØS-komiteen på møtet 13. juni 2019 kan treffe beslutning om å innlemme EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (PSD 2) i EØS-avtalen.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2015/2366/EU av 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked erstatter betalingstjenestedirektivet fra 2007 (direktiv 2007/64/EF). Direktivet har som formål bl.a. å bidra til å utvikle markedet i EU for elektroniske betalinger og å skape bedre forutsetninger for sikre og effektive betalinger.

Ansvaret for å gjennomføre direktivet i norsk rett er delt mellom Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Regler som gjennomfører de offentligrettslige delene av direktivet, samt de viktigste privatrettslige delene, trådte i kraft 1. april 2019.