Historisk arkiv

Regelendringer fra 1. juli 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regelendringer fra 1. juli 2019 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Fritak for engangsavgift for motorvogner som er eldre enn 20 år
Med virkning fra 1. juli 2019 fjernes engangsavgiften for motorvogner eldre enn 20 år.

Fra samme tidspunkt endres reglene om beregning av engangsavgift for bruktimporterte kjøretøy, slik at det aldersbaserte sjablongfradraget for brukte kjøretøy stanser ved 20 år.

Les mer i Prop. 115 LS (2018-2019) - Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga punkt 3.2 og Innst. 391 S (2018-2019) punkt 4.2.2.

 

Lavere engangsavgift for motorsykler
Det er vedtatt å redusere engangsavgiften på motorsykler med om lag 10 prosent i gjennomsnitt fra 1. juli 2019.

Les mer i Prop. 115 LS (2018-2019) - Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga punkt 3.3 og Innst. 391 S (2018-2019) punkt 4.2.3.

 

Redusert alkoholavgift for sider og lignende fra små bryggerier
Det er vedtatt å utvide ordningen med redusert alkoholavgift for små bryggerier. Ordningen utvides fra kun å gjelde øl over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol, til også å omfatte sider og lignende innen samme alkoholstyrke.

Les mer i Prop. 115 LS (2018-2019) - Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga punkt 4 og Innst. 391 S (2018-2019) punkt 4.2.3.

 

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner
Det er vedtatt å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker, herunder elektroniske lydbøker. Fritaket vil sikre lik merverdiavgiftsbehandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker. Loven trer i kraft 1. juli. Finansdepartementet tar sikte på å få på plass forskriften i løpet av de nærmeste dagene.

 

Personalforsikringer
Det gjeninnføres en særregel for verdsettelse av personalforsikringer. Etter denne regelen skal arbeidsgiverfinansierte forsikringer verdsettes til den forholdsmessige andelen av arbeidsgivers totale kostpris. Regelen får virkning fra og med 1. januar 2019.

Les mer i nyhetssak 10. mai 2019.

 

Personalbilletter i persontransportnæringen – utsatt ikrafttredelse av nye regler for personalrabatt
Iverksettelsen av reglene for skattefrie personalrabatter i forskrift til skatteloven § 5-15-3, utsettes for personalbilletter i persontransportnæringen frem til 1. januar 2020. Utsettelsen får virkning for hele inntektsåret 2019.

Les mer i nyhetssak 21. mai 2019.

 

Adgang for Skatteetaten og Tolletaten til å bruke personopplysninger ved utvikling og testing av it-systemer
Ved utvikling og testing av it-systemer kan det være nødvendig for Skatteetaten og Tolletaten å benytte personopplysninger. For å klargjøre at etatene har adgang til å benytte personvernopplysninger til dette formålet, er det vedtatt å innta regler om dette med virkning fra 1. juli 2019.

Les nærmere omtale i Prop. 1 LS (2018-2019) - Skatter, avgifter og toll 2019 kapittel 18.

 

Endring i reglene om lempning av krav som innkreves av Skatteetaten
Det er vedtatt endringer i reglene om lempning av krav som innkreves av Skatteetaten. Disse trer i kraft 1. juli 2019. Etter endringen vil det bli noe lettere for Skatteetaten å nedsette gamle krav i saker hvor det vil være uhensiktsmessig å opprettholde og tvangsinnkreve kravet. Videre samordnes vilkårene for lempning etter skattebetalingsloven og SI-loven. En mer samordnet behandling av lempningssakene i Skatteetaten vil bidra til økt likebehandling og bedre rettssikkerhet.

 

Bevissikring i skattesaker
Nye regler om bevissikring i skattesaker trer i kraft 1. juli 2019. Reglene innebærer at skattemyndighetene kan kreve adgang til lokaler med videre for å sikre bevis til bruk i skattesaker. Det er et vilkår for bevissikring at det foreligger rimelig grunn til mistanke om at den skattepliktige har overtrådt reglene om tilleggsskatt. Ved bevissikring i bolig og hos tredjeparter, kreves det i tillegg at det er særlig grunn til å tro at bevis oppbevares der.
Bevissikring kan bare foretas når det er tilstrekkelig grunn til det, og ikke når det etter sakens art og forholdene ellers ville være et uforholdsmessig inngrep. Bevissikring skal besluttes av tingretten, og er gjenstand for anke. De nye reglene vil gjøre skattemyndighetene i bedre stand til å avdekke alvorlige skatteunndragelser.

 

Rentekompensasjon ved refusjon av engangsavgift ved eksport
Det er vedtatt å innføre renter på den delen av engangsavgiften som refunderes når leide, leasede og lånte motorvogner utføres fra Norge. Dette gjøres ved å gi de generelle r390eglene i skattebetalingsloven om rentegodtgjørelse ved utbetaling etter vedtak om endring, og egenretting anvendelse også på eksportrefusjonstilfellene. 

Les mer i Prop. 115 LS (2018-2019) - Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga punkt 3.4 og Innst. 391 S (2018-2019) punkt 4.2.4.

 

Renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader
Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader settes i kraft 1. juli 2019.

Forsinkelsesrenten fra 1. juli 2019 er 9,25 prosent.

Standardkompensasjonen fra 1. juli 2019 er kr. 390.

 

Nye prospektregler i verdipapirhandelloven
Lov 21. juni 2019 nr. 41 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) settes delvis i kraft 21. juli 2019. Dette innebærer at de nye reglene om EØS-prospekter og reviderte bestemmelser om nasjonale prospekter for verdipapir trer i kraft fra dette tidspunktet.

 

Forskrift om Etikkrådets behandling av personopplysninger Forskriften gir Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland og Norges Bank hjemmel for å behandle enkelte kategorier personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for at de skal kunne utføre sine oppdrag i henhold til retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland. For å oppfylle krav som følger av den nye personopplysningsloven, må Etikkrådet og Norges Bank ha et særskilt rettsgrunnlag for å videreføre gjeldende praksis knyttet til behandling av personopplysninger.

Forskriften er hjemlet i lov om Statens pensjonsfond.