Forsiden

Historisk arkiv

Tre samtykkeproposisjoner fremmet for Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag lagt frem tre samtykkeproposisjoner for Stortinget om innlemmelse av EØS-regler på finansmarkedsområdet.

Proposisjoner:

  • Prop 83 S om samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av kapitalkravsreglene CRR/CRDIV og verdipapirhandelregelverket MiFIDII/MiFIR, som ble innlemmet i EØS-avtalen 29. mars 2019 (les mer her)
  • Prop 84 S om samtykke til innlemmelse av verdipapirsentralregelverket CSDR, som ble innlemmet i EØS-avtalen 8. februar 2019 (les mer om lovreglene som gjennomfører regelverket, her) 
  • Prop 85 S om samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv, som ble innlemmet i EØS-avtalen 5. desember 2018 (les mer om lovreglene som gjennomfører direktivet, her) 

Beslutningene om å innlemme disse reglene i EØS-avtalen ble tatt med forbehold om Stortingets samtykke.

Stortinget må samtykke i innlemmelse før det norske konstitusjonelle forbeholdet løftes.

EØS-komitébeslutningene kan imidlertid først tre i kraft når alle tre EØS-EFTA-landene har hevet sine konstitusjonelle forbehold.

Det forventes at Islands og Liechtensteins konstitusjonelle forbehold for disse regelverkene vil kunne bli hevet i løpet av sommeren og høsten.