Historisk arkiv

Forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftsbestemmelser til verdipapirhandelloven om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud.

Ved endringslov 24. april 2020 nr. 32 ble Finansdepartementet gitt hjemmel til å gi forskriftsregler om tilbudsprisen i et pliktig tilbud, jf. omtale i Prop. 68 L (2019–2020). Forslag til forskrift ble sendt på høring med høringsfrist 12. mai 2020.

Departementet har i dag fastsatt forskrift som i hovedsak samsvarer med høringsforslaget.