Historisk arkiv

Høring – endret tidfestingstidspunkt for merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet foreslår å endre tidspunktet for tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid.

Merverdiavgiften tidfestes i den terminen faktura utstedes. Det er uten betydning for tidfestingen om fakturaen faktisk blir betalt. For bygge- og anleggsarbeid skal faktura utstedes i samsvar med arbeidets fremdrift. Nåværende regelverk innebærer dermed at entreprenørene kan bli nødt til å innberette og betale merverdiavgift på krav som oppdragsgiveren bestrider og nekter å betale. Det utsetter entreprenørene for en likviditetsbelastning.

Forslaget som nå sendes på høring, består i at det i perioden frem til arbeidet er fullført, bare inntrer plikt til å utstede salgsdokument dersom det mottas delbetalinger for utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden. Det gir rom for at partene kan innrette seg slik at entreprenøren ikke trenger å innberette og betale merverdiavgift av omtvistede krav underveis, det vil si frem til fullføring av prosjektet.

Høringsfristen er 3. august 2020.

Høringssvar gis ved å bruke den digitale løsningen for høringssvar.