Historisk arkiv

Høring om avvikling av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag fra Finanstilsynet om å ikke videreføre de økte fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften i fjerde kvartal.

Finansdepartementet besluttet 23. mars å øke fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften til 20 prosent i andre kvartal 2020. Formålet med den økte fleksibiliteten var å styrke bankenes mulighet til å hjelpe sine boliglånskunder gjennom en krevende periode. Departementet besluttet 11. juni å videreføre de økte kvotene også i tredje kvartal.

Departementet ba i brev 24. juni Finanstilsynet om å gi en vurdering av behovet for å videreføre de økte fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften i fjerde kvartal. Tilsynet ble bedt om å innhente vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank i arbeidet.

Finanstilsynet har i brev 28. august foreslått at de midlertidig økte fleksibilitetskvotene ikke videreføres. Med et svært lavt rentenivå er det etter Finanstilsynets vurdering fare for at boligprisene og husholdningsgjelden vil kunne øke ytterligere fra et allerede høyt nivå. I brev 19. august til Finanstilsynet mener også Norges Bank at den midlertidige økningen av fleksibilitetskvotene ikke bør forlenges etter tredje kvartal.

Finansdepartementet fastsatte 30. april en forskrift som på nærmere angitte vilkår gir midlertidig unntak fra kravene i forbrukslånsforskriften for lån til personer som venter på utbetaling av dagpenger fra NAV. Etter Finanstilsynets vurdering er det ikke behov for å videreføre det midlertidige unntaket fra kravene i forskriften etter tredje kvartal.

Høringsfristen er 4. september

Les høringsnotatet