Historisk arkiv

Høring om gjennomføring av EUs bankpakke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om norsk gjennomføring av endringer i EUs bankregelverk – «bankpakken». Forslaget omfatter blant annet et nytt krav til bankenes finansieringsstruktur, lavere kapitalkrav for utlån til SMB-er og infrastrukturprosjekter, og nye rammer for det såkalte MREL-kravet i krisehåndteringsregelverket. Høringsfristen er 6. januar 2021.

Våren 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV) og krisehåndteringsregelverk (BRRD) for banker. Endringene omtales samlet som «bankpakken», og omfatter bl.a. minstekrav til uvektet kjernekapitaldekning («leverage ratio»), krav om stabil og langsiktig finansiering (NSFR), innsnevring av tilsynsmyndighetens mulighet for å fastsette pilar 2-krav for systemrisiko, og større fleksibilitet for nasjonale myndigheter til å gjennomføre tiltak for å håndtere ulike former for systemrisiko, herunder økte kapitalbufferkrav og minstekrav til risikovekting av utlån med pant i eiendom. I tillegg videreføres og utvides den såkalte SMB-rabatten, og det innføres en ny kapitalkravsrabatt for utlån til visse infrastrukturprosjekter. I krisehåndteringsregelverket innføres bl.a. nærmere regler om hvordan krisehåndteringsmyndigheten skal fastsette hvor mye av MREL-kravet som skal oppfylles med etterstilt gjeld.

En arbeidsgruppe under ledelse av Finanstilsynet har utredet norsk gjennomføring av bankpakken, samt forordning (EU) 2020/873 som er vedtatt som en respons på Covid-19-pandemien. Arbeidsgruppens rapport med forslag til lov- og forskriftsendringer er på høring til 6. januar 2021.

Les høringsnotatet