Historisk arkiv

Nyheter

Ikrafttredelse av lovregler om digitalt førstevalg i innskuddspensjonsordninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I statsråd ble det i dag besluttet ikrafttredelse av regler som innfører digitalt førstevalg og som opphever den såkalte 12-månedersregelen i innskuddspensjonsordninger.

Kongen i statsråd har i dag besluttet at lovendring som innfører digitalt førstevalg i innskuddspensjonsordninger, trer i kraft straks. Innføring av digitalt førstevalg innebærer at pensjonsleverandører og bedrifter kan sende informasjon til arbeidstakerne elektronisk, med mindre arbeidstakeren reserverer seg. Dette kan forenkle og effektivisere kommunikasjonen med arbeidstakerne. Som en del av arbeidet med innføring av egen pensjonskonto vil departementet i forskrift fastsette en hjemmel for pensjonsleverandørene til å  innhente kontaktinformasjon om arbeidstakerne fra arbeidsgiver. Formålet er å legge til rette for at pensjonsleverandørene kan sende informasjon vedr. egen pensjonskonto digitalt til arbeidstakerne.

Kongen i statsråd har videre besluttet at lovendringer som opphever den såkalte 12-månedersregelen i innskuddspensjonsordninger, skal tre i kraft 1. januar 2021. Endringene innebærer at arbeidstaker i bedrifter som har innskuddspensjonsordning, skal få med seg sin opptjente pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. I dag er regelen at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital (12-månedersregelen). Departementet vil fastsette nærmere overgangsregler .

Reglene om digitalt førstevalg og oppheving av 12-månedersregelen ble vedtatt som en del av lov 3. mai 2019 nr. 14 om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto). Reglene om egen pensjonskonto går ut på at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordning, skal få samlet sine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold på en egen pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning eller hos en selvvalgt leverandør. Før egen pensjonskonto kan innføres, må både tekniske løsninger og utfyllende forskrifter til loven være på plass. Det arbeides fortsatt med disse spørsmålene med mål om ikrafttredelse fra 1 . januar 2021. Det er imidlertid ikke endelig besluttet om reglene om egen pensjonskonto vil tre i kraft fra 1. januar 2021.