Historisk arkiv

Nye regler om verdipapirisering og kreditorhierarki

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt frem forslag til nye lovregler om verdipapirisering og kreditorhierarki. De foreslåtte endringene i bankregelverket gjennomfører EU/EØS-regler.

– Norske banker er solide og har god utlånskapasitet, og kapitaltilgangen er god også i verdipapirmarkedet. De nye reglene om verdipapirisering kan gi bankene mer fleksibilitet i risikostyringen og finansieringen av utlånsvirksomheten. I tillegg kan flere låntakere få tilgang til finansiering i verdipapirmarkedet, for eksempel mindre bedrifter som ikke selv kan utstede obligasjoner. Verdipapirisering kan samtidig gi økt kompleksitet i finanssystemet, og de risikoreduserende elementene i regelverket er derfor viktige og nødvendige, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Verdipapirisering innebærer konvertering av utlån og andre finansielle eiendeler til omsettelige verdipapirer. Det vil oftest være en bank som verdipapiriserer eiendeler, med formål å redusere sin risiko eller finansiere utlånsvirksomheten.

EUs forordning om verdipapirisering har virket i EU siden 1. januar 2019, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Forordningen innebærer et helt nytt regelverk, der målet er å fremme bruken av forsvarlig verdipapirisering. Mye av regelverket består av risikoreduserende elementer, som i stor grad er svar på svakheter som ble avdekket i det amerikanske markedet etter den internasjonale finanskrisen. Regelverket innebærer blant annet at långiverne også etter en verdipapirisering må beholde noe av risikoen, slik at de har insentiver til å opprettholde en forsvarlig kredittpraksis. Skal banker og andre långivere slippe kapitalkrav for verdipapiriserte utlån, må de møte omfattende krav til reell overføring av risiko til investorene. Forordningen vil kunne gjelde i Norge etter at den er tatt inn i EØS-avtalen, og dagens lovforslag er behandlet i Stortinget.

– Det er avgjørende at lånekundenes rettigheter og interesser blir ivaretatt på en god måte også når lånet blir verdipapirisert. Dette sikres først og fremst av de generelle reglene i finansavtaleloven, og i tillegg foreslår vi egne regler om at kunden ikke skal behandles annerledes når lånet er verdipapirisert, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Lovforslaget omfatter også gjennomføring av nye regler om såkalt kreditorhierarki i EUs krisehåndteringsdirektiv. Kreditorhierarki i denne sammenhengen betyr at kravene som kreditorer har mot en bank, har ulik prioritet ved insolvens. De nye EU-reglene spesifiserer denne rangeringen av gjeldsinstrumenter i tilfeller hvor en bank går over ende.

Les mer: