Forsiden

Historisk arkiv

Omfordelingen av bankenes rammer i lånegarantiordningen utsettes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at bankene kan benytte inntil 90 prosent av sin tildelte ramme i lånegarantiordningen for bedriftslån frem til 6. mai. Bankene har til nå kunnet bruke 70 prosent av sine rammer. Rammene skulle etter forskriften nå ha blitt omfordelt basert på bankenes faktiske bruk per 22. april. Departementet har imidlertid utsatt omfordelingen til etter 6. mai blant annet av hensyn til at det har tatt tid å avklare flere viktige forhold ved bruken av ordningen.

Den statlige garantiordningen ble åpnet for lån til små og mellomstore bedrifter 27. mars, og for lån til større bedrifter 2. april. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av koronaviruset. Den samlede garantirammen på 50 mrd. kroner er fordelt mellom bankene basert på markedsandelene deres i bedriftsmarkedet. Da lovforslaget ble lagt frem 20. mars viste Finansdepartementet til at fordelingen ville bli vurdert på nytt når omtrent halvparten av totalrammen var disponert, slik at ikke deler av rammen skulle bli liggende ubrukt. I forskriften om ordningen ble dette gjennomført ved at det skulle skje en omfordeling av totalrammen basert på hvor mye hver bank har disponert av sin ramme frem til og med 22. april. Etter forskriften kunne den enkelte bank benytte inntil 70 prosent av sin ramme frem til dette tidspunktet.

Etter at regelverket for garantiordningen ble fastsatt i mars og april, har mange banker hatt behov for å avklare forståelsen av ulike deler av regelverket, noe som også gjenspeiles i omfanget av Finans Norges veileder til ordningen. Bankene har også hatt behov for avklaringer av forholdet mellom garantiordningen og andre støttetiltak, så som kompensasjonsordningen som åpnet 18. april. Disse forholdene har bidratt til betydelig variasjon i oppstartstidspunkt og volumutvikling i bruk av de enkelte bankenes rammer, og departementet har kommet til at omfordelingen bør utsettes til flere banker har fått brukt mer av sin ramme. Departementet legger derfor opp til at omfordelingen skal skje to uker senere enn tidligere fastsatt, basert på faktisk bruk til og med 6. mai. For å ta hensyn til at det er noen banker som allerede har brukt en betydelig del av sin ramme, økes andelen av den tildelte rammen som kan brukes frem til omfordelingen, fra 70 til 90 prosent.

Dersom det skulle være behov for det, kan departementet også ellers treffe vedtak om omfordeling av garantirammen, se forskriften § 7 sjette ledd. Det kan for eksempel være aktuelt hvis departementet blir kjent med at banker ikke har ønske om å benytte sin andel eller hvis noen banker har særlig behov for eller evne til å benytte en større andel av garantirammen.

Les mer: