Historisk arkiv

Presiseringer om Skattefunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Departementet har i dag sendt brev til Skattedirektoratet om tolkningen av forbudet mot støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter for Skattefunn.

Skattefunn-ordningen gir støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) godkjent av Norges forskningsråd. Støtten gis i form av fradrag i skatt for en andel av FoU-kostnadene til prosjektet. I EØS-avtalen er det imidlertid et forbud mot å gi offentlig støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter, og departementet har i brevet til Skattedirektoratet klargjort hvordan dette forbudet skal praktiseres.

Det presiseres også i brevet at reglene om støtte til foretak i vanskeligheter skal praktiseres fra og med skatteåret 2019. Fremover vil foretakene måtte avgi en egenerklæring til Forskningsrådet om at de ikke var i vanskeligheter på tidspunktet for godkjenning av søknaden om støtte.

Grunnlaget for vurderingen av om foretaket er i vanskeligheter skal være det regnskapet (eller næringsoppgave for bedrifter uten regnskapsplikt) som sist er avlagt forut for Norges Forskningsråds beslutning om godkjenning av foretakets søknad. Mellombalanse, der balansedato er mellom sist avlagte regnskap og før Norges Forskningsråds godkjenning av søknad, kan likevel legges til grunn ved vurderingen. Det stilles ikke krav om at mellombalansen må godkjennes av revisor. Brevet inneholder ytterligere presiseringer om blant annet måling av aksjekapital og akkumulerte tap, samt uttalelser om godkjennelser gitt i 2019 og flerårige prosjekter godkjent forut for dette.

Se departementets brev av 26. februar 2020 til Skattedirektoratet her.

Det vises for øvrig til departementets brev av 15. mai 2019 til Skattedirektoratet og Finansdepartementets brev til Skattedirektoratet 29. november 2019.