Historisk arkiv

Brev til Finans Noreg om MREL og krav til etterstilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag svart på ein førespurnad frå Finans Noreg om forståinga av rammene for krav til etterstilling i det komande krisehandteringsregelverket for bankar (BRRD2).

Desse rammene vil vere relevante for Finanstilsynet si fastsetting av bankspesifikke minstekrav til summen av ansvarleg kapital og konvertibel gjeld («minimum requirement for own funds and eligible liabilities», MREL).