Historisk arkiv

Døgnkontinuerlig bemanning oppfyller kravet til «24 timers alarmsystem»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Borettslag og eierseksjonssameier med døgnkontinuerlig bemanning kan oppfylle vilkåret til «24 timers alarmsystem» i merverdiavgiftskompensasjonsforskriften § 7a tredje ledd.

Dette fremgår av en tolkningsuttalelse fra Finansdepartementet. Slike boliger vil dermed kunne få kompensert merverdiavgift for bygging og drift dersom de andre vilkårene også er oppfylt.

For at borettslag og eierseksjonssameier skal få kompensert merverdiavgift for bygging og drift, stilles det i merverdiavgiftskompensasjonsforskriften § 7a krav om at beboerne skal ha vedtak om heldøgns helse- og omsorgstjenester og at boligen skal være særskilt tilrettelagt. I tolkningsuttalelsen klargjøres det at døgnkontinuerlig bemanning og tilsyn må anses som tilsvarende tilrettelegging som et «24 timers alarmsystem».

Finansdepartementet skal komme tilbake til om det er behov for eventuelle endringer i merverdiavgiftskompensasjonsforskriften for å sikre at rammeverket for momskompensasjon blant annet er i tråd med den fleksibiliteten som var intensjonen med lovendringen i 2017.

Tolkningsuttalelsen