Historisk arkiv

Endringer i kapitalkravsregelverket (EUs bankpakke) vil ikke tre i kraft i Norge i juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Endringer i kapitalkravsforordningen for banker (CRR2), som i EU gjelder fra 28. juni 2021, vil ikke tre i kraft i EØS-avtalen på samme tidspunkt. Finansdepartementet vil komme tilbake til når reglene vil bli tatt inn i avtalen og satt i kraft i Norge.

I EU ble det i 2019 vedtatt endringer i henholdsvis kapitalkravsforordningen (CRR), kapital-kravsdirektivet (CRD) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD) med nye regler for banker om bl.a. kapitalkrav og krisehåndtering, som samlet ofte omtales som EUs bankpakke. Bankpakken består av forordning (EU) 2019/876 (CRR2) som i hovedsak trer i kraft i EU 28. juni 2021, samt direktiv (EU) 2019/878 (CRD5) og direktiv (EU) 2019/879 (BRRD2) som trådte i kraft i EU i juni 2019. Som følge av Covid-19-pandemien ble det i juni 2020 vedtatt endringer i EUs kapitalkravsregler ved forordning (EU) 2020/873 for å lempe på enkelte krav, herunder ved å fremskynde iverksettelsen av vedtatte lettelser i CRR2.

Bankpakken er ikke ennå tatt inn i EØS-avtalen. I samarbeid med de øvrige EØS/EFTA-statene jobber Norge for at slik innlemmelse vil skje så snart som mulig. Ikrafttredelse av bankpakken i EØS-avtalen avhenger av når eventuelle konstitusjonelle forbehold for de enkelte rettsaktene kan løftes i alle de tre EØS/EFTA-statene.

Endringene i kapitalkravsforordningen innebærer bl.a. en omlegging av bankenes myndighetsrapportering og vesentlige endringer i deler av soliditetsreguleringen. Departementet vil i god tid i forkant varsle om ikrafttredelsestidspunktet for endringene i kapitalkravsforordningen, men bankene bør benytte tiden fremover på å forberede seg på de kommende endringene.

Finansdepartementet vil om kort tid legge frem en proposisjon med forslag til lovendringer som legger til rette for gjennomføring av bankpakken i norsk rett. I tråd med dagens regelverksstruktur vil flere deler av bankpakken gjennomføres i forskrift.