Historisk arkiv

EU-kommisjonen inviterer til innspill om forslag på hvitvaskingsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Europakommisjonen publiserte 22. juli 2021 forslag til fire ulike rettsakter om antihvitvasking og -terrorfinansiering.

Regelverksforslagene omfatter å

  • erstatte dagens hvitvaskingsdirektiv med dels en forordning og dels et nytt direktiv,
  • utvide forordningen som gjelder informasjon som skal følge elektroniske betalinger til transaksjoner i virtuell valuta / kryptovaluta og
  • etablere et nytt overnasjonalt EU-organ med ansvar for antihvitvasking og -terrorfinansiering, herunder direkte tilsyn med utvalgte aktører i privat sektor.

Les EU-kommisjonens pressemelding (på engelsk).

Frist for å gi innspill i EU-kommisjonens høringsportal er 22. september, og vi oppfordrer norske interessenter til å gi innspill. Høringene er tilgjengelige her:

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 8. september. Departementet tar dessuten gjerne imot kopi av innspill fra norske interessenter. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Bakgrunn

Europakommisjonen la i mai 2020 frem en ny handlingsplan for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering (7. mai 2020: «COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on an Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing – C(2020) 2800 final»). Handlingsplanen følger opp tidligere rapporter fra Europakommisjonen, særlig den såkalte «Post Mortem»-rapporten om hvitvaskingssaker som involverer banker i EU («Report assessing recent alleged money-laundering cases involving EU credit institutions»). I første omgang ble rapporten fulgt opp i et veikart for reform i begynnelsen av 2020. Rapporten og veikartet ble omtalt i Finansmarkedsmeldingen 2020.

Kommisjonens handlingsplan fra mai 2020 trakk opp seks områder av betydning for antihvitvaskingsarbeidet på europeisk nivå. Arbeidet skal

  • sikre effektiv gjennomføring av eksisterende EU-regelverk (fjerde og femte hvitvaskingsdirektiv),
  • etablere et sterkere felleseuropeisk regelverk mot hvitvasking og terrorfinansiering,
  • etablere et felleseuropeisk tilsyn for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering,
  • etablere en støtte- og samarbeidsmekanisme for de finansielle etterretningsenhetene i det enkelte medlemslandet (FIU-ene),
  • bedre flyten av informasjon for strafferettslig håndheving, og
  • styrke EUs rolle i det internasjonale arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Regelverksforslagene i pakken følger opp kulepunkt 2, 3 og 4 i listen over.