Historisk arkiv

Finansdepartementet etablerer referansegruppe for bærekraftig finans

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

For å legge til rette for tettere dialog og informasjonsutveksling mellom myndigheter, næringsliv, akademia og andre berørte parter, vil Finansdepartementet etablere en referansegruppe for bærekraftig finans.

Referansegruppen skal være et forum for informasjonsutveksling om aktuelle regelverksprosesser, identifisering av forhold av særlig betydning for norske interesser, og nyttiggjøring av kunnskap og innsikt hos akademia og andre. Finansdepartementet har invitert representanter for finansnæringen, nærings- og arbeidsliv og relevante fagmiljøer til å delta. I tillegg tar Finansdepartementet sikte på å trekke inn også andre representanter når det er relevant.

Bakgrunn

Regjeringen har stilt seg bak Europakommisjonens mål om å dreie privat kapital mot bærekraftige investeringer for å bidra til bærekraftig og inkluderende vekst, håndtering av finansiell risiko som følger av klimaendringer og miljøforringelse mv., og å fremme åpenhet og langsiktighet i finansiell og økonomisk aktivitet. I EU er det vedtatt nytt EØS-relevant regelverk, bl.a. om en taksonomi (klassifiseringssystem) for bærekraftig økonomisk aktivitet, som skal gjennomføres i norsk rett.

Finans Norge, NHO og Rederiforbundet har i et felles brev til Finansdepartementet 17. november 2020 pekt på behovet for nasjonal koordinering og oppfølging av EUs arbeid med bærekraftig finans.