Historisk arkiv

Forslag til midlertidig lov om utsettelse av frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling mv.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår i Prop. 188 L (2020-2021) å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.

Den samme utsettelsen vil gjelde fristen for å avholde ordinær generalforsamling i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper og ordinært årsmøte i samvirkeforetak. Det foreslås også utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for boligbyggelag og borettslag, samt ordinært årsmøte for eierseksjonssameier, med to måneder i 2021.

Forslaget vil ikke gjelde for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked, eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Det foreslås at loven gjelder frem til 10. november 2021.