Historisk arkiv

Fullmakt for styret i sparebanker mv. til å beslutte utdeling av utbytte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet fastsatte 24. februar 2021 endringer i finansforetaksforskriften, slik at også sparebanker kan dele ut overskuddsmidler etter fullmakt fra generalforsamlingen til styret.

Endringen innebærer at generalforsamlingen i finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, etter godkjenning av årsregnskapet, kan gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte frem til neste ordinære generalforsamling, tilsvarende det som gjelder for finansforetak organisert i aksjeselskapsform.

Finansdepartementet uttrykte 20. januar 2021 forventninger om at norske banker som etter en forsiktig vurdering og basert på ESRBs anbefaling finner grunnlag for utdelinger, holder samlede utdelinger innenfor maksimalt 30 prosent av kumulert årsresultat for årene 2019 og 2020 frem til 30. september i år. 

Disponering av årsoverskudd og utdeling av utbytte besluttes på ordinær generalforsamling. Det har ikke vært vanlig at banker på grunnlag av et årsresultat deler ut utbytte i flere omganger. Anbefalingene nevnt over har imidlertid gjort det aktuelt å utsette beslutningen om utdeling av utbytte helt eller delvis til et senere tidspunkt enn ordinær generalforsamling. Forskriftsendringen gir sparebanker og andre finansforetak som ikke er organisert i aksjeselskapsform, den samme fleksibilitet ved beslutning om utdeling av utbytte, som andre finansforetak har.

Forskriftsendringen er i samsvar med forslaget som ble sendt på høring 11. februar 2021.

Forskriften trer i kraft 1. mars 2021.

Les forskriften