Historisk arkiv

Høring - endringer i skattereglene for grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt ut et forslag til endringer i skattereglene for grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte på høring. Formålet med forslaget er å forenkle reglene, og å legge bedre til rette for optimal organisering av næringsvirksomhet.

Etter skatteloven § 11-11 fjerde, femte og sjette ledd kan enkelte former for grenseoverskridende omorganiseringer på nærmere vilkår gjennomføres uten beskatning. Dette gjelder aksjebytte der et norsk selskap er part, fusjon, fisjon og aksjebytte mellom utenlandske selskap, og fusjon og fisjon der et norsk selskap er overtakende part.

Det er et vilkår for skattefritak at transaksjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet på selskaps- og aksjonærnivå i Norge. Vilkåret sikrer at skattefritaket ved transaksjonen ikke blir endelig, men at beskatning i stedet utsettes til en senere skatteutløsende begivenhet. Dermed ivaretas det norske skattefundamentet.

I tillegg er det et vilkår at transaksjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet på selskaps- og/eller aksjonærnivå i det utenlandske selskaps hjemstat. Erfaring viser at dette vilkåret er ressurskrevende for de skattepliktige og Skatteetaten. Det har også i praksis vist seg å være vanskelig å oppfylle i visse tilfeller. Konsekvensen er at transaksjoner som det i utgangspunktet er ønsket å legge til rette for gjennom reglene, utløser beskatning i Norge.

I høringsnotatet foreslås det at vilkåret om skattemessig kontinuitet i utlandet i skatteloven § 11-11 fjerde, femte og sjette ledd fjernes. Ved utformingen av forslaget er det lagt vekt på at det norske skattefundamentet ivaretas, og at det er reelle omorganiseringer som omfattes av skattefritaket.

Høringsfristen er 22. desember 2021.

Les høringen