Historisk arkiv

Høring om gjennomføring av forordning EMIR-Refit og EMIR 2.2

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2019/834 (EMIR-Refit) og forordning (EU) 2019/2022 (EMIR 2.2). Høringsfristen er 10. august 2021.

EMIR-Refit endrer EMIR (forordning (EU) 658/2012). De viktigste endringene knytter seg til klassifisering av motparter, clearingplikt og rapportering av derivattransaksjoner. EMIR Refit ble inntatt i EØS-avtalen 5. februar 2021 ved EØS-komiteens beslutning nr. 50/2021.

EMIR 2.2 endrer EMIR og ESMA-forordningen ((EU) 1095/2010) og har bl.a. som formål å styrke tilsynet med sentrale motparter. Forordningen antas å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utredet hvordan forordningen kan gjennomføres i norsk rett. Finanstilsynet foreslår i et høringsnotat at forordningen gjennomføres ved inkorporasjon i verdipapirhandelloven § 17-1, samt en presiserende bestemmelse i ny § 17-8.

Høringsfristen er 10. august 2021.

Les høringsnotatet