Historisk arkiv

Høyring om endringar i finansføretaksforskrifta om lovval ved reorganisering og avvikling av forsikringsføretak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høyring utkast til forskriftsreglar om lovval ved reorganisering og avvikling av forsikringsføretak.

Formålet med høyringa er å gjennomføre bestemmingar i direktiv 2009/138/EF (Solvens II-direktivet) om lovval ved reorganisering og avvikling av forsikringsføretak. I finansføretaksforskrifta kapittel 21a er det reglar om lovval ved reorganisering eller avvikling av kredittinstitusjonar og visse verdipapirføretak, som gjennomfører bestemmingar i det såkalla winding up-direktivet (direktiv 2001/24/EF). I høyringa blir det foreslått at verkeområdet til kapittel 21a i finansføretaksforskrifta blir utvida til å omfatte forsikringsføretak. Høyringsnotatet er utarbeidd av Finanstilsynet.