Forsiden

Historisk arkiv

Lovendringer knyttet til EU-gjenopprettingsprospekt mv.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag lagt frem et lovforslag om endringer i verdipapirhandelloven, til gjennomføring av deler av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt.

Forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt ble vedtatt i EU i februar 2021 og gjør blant annet målrettede tilpasninger i prospektforordningen. Forordningen er en del av EUs «Capital Markets Recovery Package». Endringene i prospektforordningen er i hovedsak tidsbegrensede og har til siktemål å gi virksomheter rask tilgang til ny kapital for å bidra til den økonomiske gjenoppbyggingen etter covid-19-pandemien.

Forordningen er ansett EØS-relevant, men er ikke ennå innlemmet i EØS-avtalen. I proposisjonen bes det om Stortingets forhåndssamtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen, for så vidt den gjør endringer i prospektforordningen.

Regjeringen foreslår at forordningen om EU-gjenopprettingsprospekt, for så vidt den gjør endringer i prospektforordningen, gjennomføres ved inkorporasjon i verdipapirhandelloven § 7-1.

Bakgrunn

Forslaget følger opp et høringsnotat fra Finanstilsynet som var på høring med høringsfrist 10. juni 2021.