Historisk arkiv

Nytt brev til Liechtensteins statsminister om bankpakken mv.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har sendt et brev til Liechtensteins statsminister og finansminister Daniel Risch om mulig tidspunkt for ikrafttredelse av deler av den såkalte bankpakken (CRR2/CRD5) i EØS-avtalen.

Brevet, som ble sendt 7. oktober 2021, er en oppfølging av et brev som ble sendt 11. mai om bankpakken og nye OMF-regler i EØS-avtalen.

EØS/EFTA-statene har sendt EU to utkast til EØS-komitébeslutninger for innlemmelse av de to rettsaktene som gjør endringer i kapitalkravsregelverket for banker (CRR2/CRD5) i EØS-avtalen. EØS-komitébeslutningene vil dermed etter hvert kunne bli behandlet i et kommende EØS-komitémøte, og tas inn i EØS-avtalen.

Sammen med et endringsdirektiv til krisehåndteringsdirektivet (BRRD2), utgjør CRR2 og CRD5 den såkalte bankpakken. Det antas at BRRD2 vil behandles av EØS-komiteen i løpet av 2022, i en separat EØS-komitébeslutning.

Ikrafttredelse i EØS-avtalen av endringene i kapitalkravsreglene for banker avhenger av når eventuelle konstitusjonelle forbehold for de enkelte rettsaktene kan løftes i alle de tre EØS/EFTA-statene.