Historisk arkiv

Nyheter

Overgangsregler om avskrivningstid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler til endringer i regnskapsloven om avskrivningstid i endringslov 30. april 2021 nr. 26.

Etter at ovennevnte endringslov trer i kraft 1. juli 2021, følger det av regnskapsloven § 5-6 tredje punktum at «Dersom den økonomiske levetiden for balanseførte utviklingsutgifter ikke kan anslås pålitelig, skal balanseførte utviklingsutgifter avskrives over maksimalt ti år».

Av lovens § 5-7 tredje punktum vil det fra sammen tidspunkt følge at «Dersom den økonomiske levetiden for goodwill ikke kan anslås pålitelig, skal goodwill avskrives over maksimalt ti år».

For å hindre uheldige og utilsiktede konsekvenser for de regnskapspliktige, har Finansdepartementet for å gi forutsigbarhet for de regnskapspliktige, fastsatt overgangsregler for disse bestemmelsene. Reglene innebærer at bestemmelsene i regnskapsloven § 5-6 tredje punktum og § 5-7 tredje punktum skal forstås slik at gjenværende avskrivningsperiode for henholdsvis utviklingsutgifter og goodwill på tidspunktet for ikrafttredelsen av den aktuelle endringsloven 1. juli 2021, ikke kan overstige ti år.

Overgangsreglene trer i kraft 1. juli 2021.