Historisk arkiv

Proposisjon om endringer i bankregelverket (gjennomføring av EUs bankpakke) fremmet for Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag fremmet et lovforslag om gjennomføring av EUs såkalte bankpakke. Lovforslaget innebærer i hovedsak justeringer som legger til rette for nye forskriftsregler. I tillegg fremmes forslag om samtykke til en EØS-komitébeslutning som tar inn deler av bankpakken i EØS-avtalen.

EUs såkalte bankpakke ble vedtatt i 2019, og består av forordning (EU) 2019/876 (CRR2) som i hovedsak trer i kraft i EU 28. juni 2021, samt direktiv (EU) 2019/878 (CRD5) og direktiv (EU) 2019/879 (BRRD2) som trådte i kraft i EU i juni 2019. Som følge av Covid-19-pandemien ble det i juni 2020 vedtatt endringer i EUs kapitalkravsregler ved forordning (EU) 2020/873 for å lempe på enkelte krav, herunder ved å fremskynde iverksettelsen av vedtatte lettelser i CRR2. Regjeringen foreslår i proposisjonen å innhente Stortingets forhåndssamtykke til å delta i en EØS-komitebeslutning som innlemmer deler av pakken (forordningene) i EØS-avtalen. Det vil fremmes en egen samtykkeproposisjon for de to direktivene (CRD5 og BRRD2) på et senere tidspunkt.

Det meste av lovforslaget som følger opp endringer i kapitalkravsdirektivet (CRD5) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD2) er av teknisk karakter, men legger til rette for gjennomføring av videre regelverksendringer i forskrift. I tillegg foreslår departementet enkelte mer materielle lovendringer i tråd med direktivene, blant annet lovregler om vern av ikke-profesjonelle investorer som ønsker å investere i visse gjeldsinstrumenter utstedt av banker.

I tråd med dagens regelverksstruktur vil det meste av bankpakken bli fulgt opp i forskrift senere. Særlig vil gjennomføring av endringene i kapitalkravsforordningen (CRR2) innebære viktige endringer i bankregelverket. Blant annet vil det komme et nytt krav om stabil finansiering, nye beregningsmetoder for motpartsrisiko, innstramminger i reglene om konsolidering og store engasjementer, og nye regler om rapportering og offentliggjøring av informasjon. Det innføres også en definisjon av «mindre og ikke-komplekse banker» som vil få en del regulatoriske lettelser. Etter CRR2 blir det også en utvidelse av dagens reduksjon av bankenes kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter (SMB-rabatten), og det innføres en ny kapitalkravsrabatt for utlån til visse infrastrukturprosjekter. Det blir dessuten endringer i bankenes minstekrav til uvektet kapitaldekning.

Som varslet i en nyhetssak 26. mars, vil departementet komme tilbake til når CRR2 vil bli tatt inn i EØS-avtalen og kan settes i kraft i Norge.