Historisk arkiv

Rapporter – områdegjennomgang av utenrikstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Det pågår en områdegjennomgang av utenrikstjenesten for å identifisere tiltak for et mer formåls- og kostnadseffektivt fremme av norske interesser overfor utlandet. Det anbefales flere tiltak innenfor en modell der utenrikstjenesten og internasjonalt arbeid på andre departementers politikkområder i utstrakt grad styres av UD.

På oppdrag fra Finansdepartementet og Utenriksdepartementet utfører Deloitte og Fridtjof Nansens Institutt en områdegjennomgang av utenrikstjenesten. De eksterne konsulentene leverte 1. februar 2021 en kartleggingsrapport og 1. juni 2021 en rapport med vurdering av hvordan alternative innretninger av utenrikstjenesten kan ivareta Norges viktigste interesser overfor utlandet på en mer formåls- og kostnadseffektiv måte. Delrapport 3, som skal utdype og konkretisere tiltak samt inneholde en plan for gevinstrealisering, skal foreligge 31. desember 2021.

Konsulentene anbefaler en modell der utenrikstjenesten og internasjonalt arbeid på andre departementers politikkområder i utstrakt grad styres av UD. Det anbefales en rekke tiltak som underbygger denne modellen, og støtter målene om å øke formåls- og kostnadseffektiviteten i utenrikstjenesten.

Det vises til rapportene for nærmere redegjørelse for konsulentenes funn og anbefalinger.

Les mer:

Hva er områdegjennomganger?

Områdegjennomganger er et av regjeringens verktøy for å utrede og forberede endringer som kan gi bedre måloppnåelse på et budsjettområde og økt handlingsrom i budsjettene.

Utredningene gjennomgår ressursbruken innenfor et avgrenset område grundigere enn hva det normalt er anledning til innenfor den ordinære budsjettsyklusen. Dette er særlig nyttig når man ønsker å vurdere aktiviteter som faller inn under flere departementers eller virksomheters ansvarsområde i en større sammenheng. Gjennomgangene gir muligheter til å identifisere effektiviseringsgevinster, målrette regler og tiltak bedre eller identifisere utgifter som kan nedprioriteres.

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for arbeidet med områdegjennomganger.