Historisk arkiv

Nyheter

Skjerpede regler på hvitvaskingsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om endringer i hvitvaskingsforskriften og forskrift om systemer for betalingstjenester.

Departementets vedtak følger opp en høring av diverse endringer i hvitvaskingsregelverket som ble gjennomført våren 2020. De sentrale punktene i endringene gjelder følgende:

  • Når tilbydere av tjenester innen virtuell valuta er underlagt hvitvaskingsregelverket og krav om registrering hos Finanstilsynet.
  • Når utstedelse av e-penger skal medføre krav om kundetiltak, og  hvilke e-penger utstedt utenfor EØS-området som kan aksepteres i Norge.
  • Nærmere regler om avvikling, sperring og fremgangsmåten ved avvikling av kundeforhold.
  • Minimumskrav til elektroniske overvåkningssystem.
  • Regler om høyrisikoland.

Endringene bygger dels på endringer i de internasjonale standardene fra Financial Action Task Force (FATF), dels på endringer som er nødvendige som følge av EUs femte hvitvaskingsdirektiv (direktiv (EU) 20018/843) og er dels en følge av at nærmere regler og presisering er blitt etterspurt nasjonalt.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2021, med unntak av reglene om søknader om registrering hos Finanstilsynet, som trer i kraft straks.

Se høringen fra våren 2020