Historisk arkiv

Utredning om bærekraftsrapportering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag bedt Verdipapirlovutvalget om å utrede gjennomføring av ventede EØS-regler om bærekraftsrapportering (CSRD).

Europakommisjonen la 21. april i år frem forslag til nye direktivregler om foretaks bærekraftsrapportering («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD). Direktivforslaget endrer EUs regnskapsdirektiv, rapporteringsdirektiv, revisjonsdirektiv og revisjonsforordning. De nye kravene er foreslått å gjelde fra og med regnskapsåret 2023, med rapportering i 2024. Direktivforslaget vurderes som EØS-relevant.

Finansdepartementet har i dag gitt Verdipapirlovutvalget i oppdrag å utrede hvordan forventede EØS-regler som tilsvarer det foreslåtte direktivet, kan gjennomføres i norsk rett.  Utvalget skal også vurdere hvordan det kan legges til rette for at det blir så enkelt så mulig for foretakene å rapportere, samtidig som hensynet til brukerne av rapporteringen og formålet om å legge til rette for omstilling ivaretas.

Etter direktivforslaget skal EU-statene gjennomføre direktivet innen 1. desember 2022. Verdipapirlovutvalget skal avgi sin utredning til Finansdepartementet innen 20. mai 2022, eller senere dersom det er nødvendig av hensyn til behandlingen av Kommisjonens forslag i Europaparlamentet og Rådet.

Verdipapirlovutvalget har bred kompetanse og medlemmer som også representerer foretak som rapporterer og brukere av rapportering. Finansdepartementet vil likevel oppnevne nye utvalgsmedlemmer med relevant kompetanse som skal være del av utvalget under arbeidet. Departementet har i dag invitert Finans Norge, Regnskap Norge og CICERO Senter for klimaforskning til å fremme forslag til nye medlemmer.