Historisk arkiv

Verdipapirlovutvalgets syvende utredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Verdipapirlovutvalget overleverte 20. januar 2021 sin syvende delrapport til Finansdepartementet. Med denne utredningen sluttfører utvalget arbeidet med å revidere verdipapirhandelloven.

Verdipapirlovutvalget foreslår at tilsynet med overholdelsen av reglene om løpende informasjonsplikt og utsatt offentliggjøring overføres fra markedsoperatøren til Finanstilsynet og at Finanstilsynet skal være tilbudsmyndighet. Som en følge av forslaget, foreslår utvalget at Børsklagenemnden legges ned. Utvalget foreslår videre at forvaltningsloven ikke skal gjelde for beslutninger markedsoperatøren treffer som et ledd i virksomheten.

Utvalget foreslår videre at det opprettes en klagenemnd under Finansdepartementet som skal behandle klager på Finanstilsynets vedtak på verdipapirmarkedsområdet. Utvalget viser til at det nye regelverket på verdipapirområdet gir Finanstilsynet hjemmel for økt bruk av administrative sanksjoner, herunder overtredelsesgebyr.

Lovforslaget er nærmere omtalt i nyhetssak fra utvalget.

Utredningen vil bli sendt på alminnelig høring.

Les mer: