Historisk arkiv

Pressemelding fra utvalget: Utredning nr. 7 fra Verdipapirlovutvalget: Endringer i verdipapirhandelloven – regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Verdipapirlovutvalget overleverte 20. januar 2021 sin syvende delrapport til Finansdepartementet. Med denne utredningen sluttfører utvalget arbeidet med å revidere verdipapirhandelloven.

Verdipapirlovutvalget ble oppnevnt 22. mai 2015, og har kommet med forslag til gjennomføring av EUs reviderte regelverk på verdipapirområdet i norsk rett. Videre har utvalget foretatt en gjennomgang av reglene om tilbudsplikt og verdipapirhandellovens bestemmelser om straff og administrative sanksjoner. Verdipapirlovutvalget ledes av Filip Truyen, professor ved Universitetet i Bergen og partner i advokatfirmaet Wikborg Rein.

I denne utredningen foreslår utvalget enkelte endringer i tilsynet med verdipapirmarkedet. Utvalget foreslår at tilsynet med overholdelsen av reglene om løpende informasjonsplikt og utsatt offentliggjøring overføres fra markedsoperatøren til Finanstilsynet og at Finanstilsynet skal være tilbudsmyndighet. Forslaget innebærer at markedsoperatøren ikke lenger vil uføre myndighetsoppgaver. Som en følge av forslaget, foreslår utvalget at Børsklagenemnden legges ned. Utvalget foreslår videre at forvaltningsloven ikke skal gjelde for beslutninger markedsoperatøren treffer som et ledd i virksomheten. Utvalget foreslår at markedsoperatøren ikke lenger skal ha lovfestet adgang til å sanksjonere brudd på reglene som gjelder for markedsplassen.

I motsetning til forslagene i tidligere utredninger, gir denne utredningen forslag på områder hvor det er adgang til å foreta nasjonale valg. Forslagene er således ikke et direkte resultat av nye eller endrede EØS-regler, men må ses på bakgrunn av at de regulatoriske og markedsmessige forholdene i EØS har endret seg over tid. Utviklingen innebærer at de tradisjonelle børsene, som tar opp finansielle instrumenter til notering, har fått konkurranse fra markedsplasser som forestår annenhåndsomsetning av de samme finansielle instrumentene, eller som tar opp finansielle instrumenter til handel uten at de er tatt opp til handel på et regulert marked. Børser og regulerte markedene konkurrerer også med hverandre på tvers av landegrensene i EØS. Utvalget mener på denne bakgrunn at tiden har kommet til å overføre de siste myndighetsoppgavene fra Oslo Børs til Finanstilsynet og å trekke et tydelig regulatorisk skille mellom vedtak som innebærer offentlig myndighetsutøvelse, og markedsoperatørens beslutninger som ledd i forretningsvirksomheten.

Utvalget foreslår at det opprettes en klagenemnd under Finansdepartementet som skal behandle klager på Finanstilsynets vedtak på verdipapirmarkedsområdet. Forslaget må ses i lys av at det nye regelverket på verdipapirområdet gir Finanstilsynet hjemmel for økt bruk av administrative sanksjoner, herunder overtredelsesgebyr. Utvalget legger til grunn at økt bruk av administrative sanksjoner vil innebære flere klagesaker. I tillegg vil Finansdepartementet bli klageorgan for saker om overtakelsestilbud og løpende informasjonsplikt ved en overføring av oppgavene. Utvalget mener at dette kan legge press på Finansdepartementets ressurser. Formålet med klagenemnda er å avlaste departementet for klagesaksbehandling.

Spørsmål om utredningen kan rettes til utvalgets leder, Filip Truyen, tlf. 95 86 95 08.

Les mer: