Historisk arkiv

Arveavgiften fjernes fra 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Tilleggsproposisjonen 2014

Regjeringen vil fjerne arveavgiften på arv og gaver allerede fra 2014. - Arveavgiften rammer ofte de med lave og vanlige lønnsinntekter, og det oppleves som svært urettferdig å måtte betale en høy avgift for å arve et barndomshjem eller familiens fritidsbolig. Å fjerne arveavgiften vil lette generasjonsskifter i familiebedrifter og være et viktig forenklingstiltak, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen vil fjerne arveavgiften på arv og gaver allerede fra 2014.
- Arveavgiften rammer ofte de med lave og vanlige lønnsinntekter, og det oppleves som svært urettferdig å måtte betale en høy avgift for å arve et barndomshjem eller familiens fritidsbolig. Å fjerne arveavgiften vil lette generasjonsskifter i familiebedrifter og være et viktig forenklingstiltak, sier finansminister Siv Jensen.

Endringen vil lette likviditetsbelastningen ved generasjonsskifte i familiebedrifter og overføringen av familieeiendommer til neste generasjon. Det vil også innebære en forenkling for skattytere fordi de ikke lenger trenger å forholde seg til et omfattende arveavgiftsregelverk. Samtidig vil de administrative kostnadene i Skatteetaten reduseres. Regjeringen foreslår at det ikke skal betales arveavgift av gave som gis og av arv etter dødsfall som skjer etter 31. desember 2013.

I dag benyttes som hovedregel arveavgiftsgrunnlagene (markedsverdi) også som mottakers inngangsverdi på arve- og gavemidlene. Skattemessige inngangsverdier benyttes blant annet ved gevinstberegningen når mottakeren senere selger gave- eller arvegjenstanden. Dersom arveavgiften fjernes, og mottaker fortsatt gis anledning til å fastsette en ny inngangsverdi (markedsverdi), vil det ikke bli noen beskatning av verdistigningen i arvelaters eller givers eiertid. Regjeringen foreslår derfor, som en konsekvens av avvikling av arveavgiften, at det som hovedregel skal gjelde et kontinuitetsprinsipp ved arv og gave. Det betyr at arve- og gavemottaker overtar arvelaters eller givers inngangsverdier på overførte gjenstander ved et senere gevinstoppgjør, samt andre skatteposisjoner knyttet til det overførte. Kontinuitetsprinsippet gjelder allerede for aksjer og andeler i deltakerlignende selskaper som overføres ved arv og gave. Regjeringens forslag innebærer at det blir like regler for ulike organisasjonsformer (med delvis unntak for landbrukssektoren) ved generasjonsskifte i næringsvirksomhet.

Dersom avdøde eller giver kunne solgt sin bolig eller fritidsbolig skattefritt, foreslås det at mottaker også kan selge skattefritt ved arveoppgjøret. Dersom eiendommen beholdes, skal skatt på slik eiendom kun betales av eventuell skattepliktig gevinst opptjent i mottakers eiertid.

Forslaget om å fjerne arveavgiften fra 2014 og samtidig foreta nødvendige tilpasninger i inntektsskatten anslås samlet sett å redusere provenyet med 1 250 millioner kroner påløpt og 450 millioner kroner bokført i 2014, sammenlignet med Stoltenberg II-regjeringens forslag.

Se mer i eget faktaark om arveavgift