Historisk arkiv

Pressemeldinger

Oppdaterte budsjettall for 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2013. Anslaget for bruk av oljeinntekter i 2013 er noe redusert sammenliknet med Nasjonalbudsjettet 2014. Utgiftene er lavere enn tidligere lagt til grunn. Endret anslag for strukturelle skatter og avgifter trekker i motsatt retning.

I proposisjonen blir det gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter.

Bruken av oljeinntekter måles med det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. For 2013 anslås underskuddet nå til 118,8 milliarder kroner. Dette er 1,7 milliarder kroner lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2014. Den anslåtte bruken av oljeinntekter i 2013 er 34,2 milliarder kroner under forventet realavkastning av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året (4-prosentbanen).

I Saldert budsjett 2013 ble det lagt opp til et strukturelt, oljekorrigert under­skudd på statsbudsjettet på 125,3 milliarder kroner, jf. tabellen nedenfor. Målt ved endringen i underskuddet fra 2012 til 2013 som andel av den trendmessige verdiskapingen i fastlandsøkonomien, innebar budsjettet en impuls til økt samlet etterspørsel etter varer og tjenester på 0,1 prosent­poeng. Bruken av oljeinntekter ble anslått å ligge 26,4 milliarder kroner under 4-prosentbanen.

Underskuddet ble brakt ned som følge av endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013, herunder lavere utgifter under folketrygden. I Nasjonalbudsjettet 2014 ble anslaget for underskuddet i 2013 satt ytterligere ned. Dette skyldtes i hovedsak lavere utgifter.

Oppdatert informasjon innarbeidet i nysalderingen reduserer anslaget for underskuddet i 2013 ytterligere, til 118,8 milliarder kroner. Utgiftene er lavere enn tidligere lagt til grunn. Endret anslag for strukturelle skatter og avgifter trekker i motsatt retning.

Budsjettets impuls anslås nå til 0,4 prosentpoeng. Budsjettet for 2013 framstår dermed nå som litt mindre ekspansivt enn anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2013 og i Nasjonalbudsjettet 2014, men noe mer ekspansivt enn i Saldert budsjett 2013. Endringen siden i fjor høst må ses i sammenheng med at anslaget for underskuddet er mer nedjustert for 2012 enn for 2013.

Anslaget for statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er redusert med 26 milliarder kroner fra Saldert budsjett 2013, til 347,2 milliarder kroner. Nedjusteringen skyldes særlig lavere skatte- og avgiftsinntekter fra petroleumsvirksomheten, men også økte utgifter.

Den reelle, underliggende utgiftsveksten i statsbudsjettet for 2013 anslås nå til 2,7 prosent, målt fra regnskap for 2012. Dette er høyere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2013, men lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2014. Den nominelle, underliggende utgiftsveksten er anslått til 5,8 prosent.

Anslag for 2013 på ulike tidspunkt (mrd. kroner og prosent)

 

     NB13

     RNB13

     NB14

    Nysaldert

A) Oljekorrigert underskudd

123,7

122,9

116,5

116,9

B) Strukturelt, oljekorrigert underskudd

125,3

124,6

120,5

118,8

C) Forventet realavkastning (4 pst.)

151,7

153,0

153,0

153,0

D) Avstand til 4 pst.-banen (B-C)

-26,4

-28,3

-32,5

-34,2

E) Strukturelt, oljekorrigert underskudd
i pst. av fondskapitalen

3,3

3,3

3,2

3,1

F) Budsjettimpuls, prosentpoeng

0,1

0,6

0,5

0,4

G) Reell underliggende utgiftsvekst (pst.)

2,4

3,4

2,9

2,7

H) Overskudd på statsbudsjettet og i
Statens pensjonsfond

380,1

355,1

356,9

358,6

Kilde: Finansdepartementet

Mer utfyllende informasjon er tilgjengelig i Prop. 29 S (2013-2014).