Historisk arkiv

Forenkler reglene for skatteforvaltning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om en ny skatteforvaltningslov. - Forslaget vil gi et enklere og mer brukervennlig regelverk, og styrke skattyternes rettssikkerhet, sier finansminister Siv Jensen.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om en ny skatteforvaltningslov.
- Forslaget vil gi et enklere og mer brukervennlig regelverk, og styrke skattyternes rettssikkerhet, sier finansminister Siv Jensen.

Skatteforvaltningsreglene er i dag i stor grad regulert særskilt for de enkelte skatte- og avgiftsartene. For eksempel er forvaltningsreglene for flere skatte- og avgiftsarter regulert både i forvaltningsloven og i særlovene. Over tid har dette ført til en rekke utilsiktede forskjeller, og reglene er blitt oppdelte og lite oversiktlige. Det er derfor behov for en omfattende forenkling av regelverket.

Finansdepartementet foreslår i høringsnotatet at regelverket samles i én ny skatteforvaltningslov. For at loven skal være enkel å få oversikt over og ikke bli for omfattende, er regelverket harmonisert og samordnet. På noen punkter foreslår departementet større innholdsmessige endringer.  De viktigste endringene er:

  • Ny modell for fastsetting av formues- og inntektsskatt. De nye reglene er utformet i tråd med hvordan ligningen i praksis foregår i dag. Forslaget går ut på at skattyter fastsetter skattepliktig formue og inntekt når vedkommende leverer selvangivelse eller ved stille aksept av en forhåndsutfylt selvangivelse

  • Nye frister for endring av skattefastsettinger. Det foreslås å innføre en felles frist på fem år som den klare hovedregel. Unntak fra femårsfristen skal bare gjelde i spesielle tilfeller. Det skal for eksempel ikke være noen frist for endring til gunst for skattepliktige når det er åpenbart at vanskelige livsforhold hos den skattepliktige har ført til uriktig skjønnsfastsetting.

  • Nye regler om tilleggsskatt og andre reaksjoner. Det foreslås et felles reaksjonssystem med tvangsmulkt for å fremtvinge pliktige opplysninger, tilleggsskatt som reaksjon på opplysningssvikt og overtredelsesgebyr ved unnlatt medvirkning til kontroll.

  • Klageadgang på bindende forhåndsuttalelser. Departementet foreslår at når skattyterne ber om en bindende forhåndsuttalelse om skattespørsmål, skal uttalelsen kunne påklages.

 

Les høringen